Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten verwerkt Daadkracht-werkt uw persoonsgegevens. Om u te informeren over hoe omgegaan wordt met uw persoonsgegevens is deze privacyverklaring opgesteld.

1 Contactgegevens

Daadkracht-werkt
06-44130236
info@daadkracht-werkt.nl
www.daadkracht-werkt.nl

KvK nummer 68321376

Karin Verkaar is eigenaar van Daadkracht-werkt, gevestigd in Nijmegen.

2 Toepassing wet- en regelgeving

Daadkracht-werkt doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daadkracht-werkt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Daadkracht-werkt in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type gegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Daadkracht-werkt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

3 Verkrijgen van persoonsgegevens die verwerkt worden

Indien u gebruik maakt van de diensten van Daadkracht-werkt verstrekt u uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan tijdens een gesprek, via e-mail, telefonisch of op ander wijze. Ook kan het voorkomen dat Daadkracht-werkt uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van de overeenkomst of opdracht.

Persoonsgegevens waar het om kan gaan:

 • NAW gegevens personen (voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • (Bedrijf)naam en adresgegevens van opdrachtgevers of leveranciers
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Banknummer
 • Indien rechtstreeks gedeclareerd dient te worden bij een zorgverzekeraar: BSN, zorgverzekeraar, polisnummer
 • Overige persoonsgegevens die u mogelijk mondeling, schriftelijk of digitaal actief verstrekt tijdens bijvoorbeeld individuele coachingstrajecten, workshops, trainingen en andere begeleidingstrajecten

Bijzondere persoonsgegevens waar het om kan gaan:

 • Gezondheidgegevens

4 Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens

Daadkracht-werkt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie over de overeenkomst, opdracht en/of uitnodigingen
 • Uitvoering geven aan de overeenkomst of opdracht
 • Administratie
 • Facturering
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte
 • Dossiervorming
  Behalve de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de gedragscode van de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) van toepassing.
 • Inkopen van producten (alleen leveranciers)
 • Informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen (alleen nieuwsbriefabonnees)
 • Informatieverstrekking (alleen geïnteresseerden en netwerkcontacten, na mondelinge toestemming en/of ontvangst visitekaartje en/of koppeling op LinkedIn)

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of opdracht

5 Geautomatiseerde besluitvorming

Daadkracht-werkt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6 Bewaartermijn persoonsgegevens/dossiers

Daadkracht-werkt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst/opdracht, daarna de wettelijke termijn van 7 jaar voor de financiële administratie en maximaal 7 jaar voor overige gegevens
 • Gedurende de periode dat producten ingekocht worden, daarna de wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor de financiële administratie (alleen leveranciers)
 • Gedurende de periode dat de persoon aangemeld is (alleen nieuwsbriefabonnees)
 • Gedurende de periode dat iemand gezien wordt als geïnteresseerde en/of netwerkcontact (alleen na mondelinge toestemming en/of ontvangst visitekaartje en/of koppeling op LinkedIn)

7 Delen van persoonsgegevens met derden

Daadkracht-werkt verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Deze zullen uitsluitend aan derden verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Daadkracht-werkt worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

8 Binnen de EU

Daadkracht-werkt verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

9 Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt voor de website

Daadkracht-werkt gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Daadkracht-werkt wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de websitebezoeker. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van de websitebezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die via cookies is opgeslagen via instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en andere rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daadkracht-werkt. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Daadkracht-werkt een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
Mocht u een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar om de verwerking van uw persoonsgegevens hebben, dan kunt u via de contactgegevens contact opnemen. Voordat gehoor gegeven kan worden aan uw verzoek dient u zich te legitimeren.

11 Klachten

Daadkracht-werkt wijst u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Bij voorkeur eerst bij Daadkracht-werkt. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacybescherming. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier meer informatie over. Bellen kan ook: 088-1805250.

12 Persoonsgegevensbeveiliging

Daadkracht-werkt neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daadkracht-werkt  monitort en evalueert deze maatregelen regelmatig. 

13 Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Daadkracht-werkt worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. U wordt aangeraden de website te raadplegen voor de meest recente versie.

versie 2020-1